برای مشاهده آموزش ثبت نام بر روی این قسمت کلیک کنید.

دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 3ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته
.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 12 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیت ثبت نام
A1K60939 فشردهحضوریبهاره سماعی نژادزوج14:30-17:301402/07/161402/09/25دارد ثبت نام آنلاین
A1K60940فوق فشردهحضوریمهسا اشرفیفرد09:00-14:001402/07/231402/09/02دارد ثبت نام آنلاین
Wortschatz-Kurs/A1-A2W60913فشردهحضوریشیرین صادقیانزوج17:45-20:451402/06/271402/07/29تکمیل ظرفیتثبت نام فقط بصورت حضوری
C1O50878فشردهآنلاینمهسا شوفرمیاندوشنبه/چهارشنبه20:30-23:301402/05/161402/09/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B2K50860فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج14:30-17:301402/05/211402/08/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50938فشردهحضوریمیترا خرم آبادیزوج17:45-20:451402/07/221402/09/29تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K60889فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج09:00-14:001402/06/041402/07/10تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50848فشردهحضوریسامان شهرکیزوج14:45-17:451402/05/141402/07/05تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50882فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج09:00-14:001402/05/141402/06/20تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1 K60930فوق فشردهحضوریسامان شهرکیزوج16:00-21:001402/07/221402/09/01تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1 K60936فشردهحضوریمهسا اشرفیفرد14:45-17:451402/07/231402/09/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1O50825فشردهآنلاینمهسا شوفرمیانزوج18:00-21:001402/05/171402/08/25تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50879فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج17:45-20:451402/06/081402/08/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1 K60902فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج14:30-17:301402/06/071402/08/14تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K60887فشردهحضوریویدا زمانیزوج14:30-17:301402/05/181402/07/29تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K60924فشردهحضوریفرانک نجمیفرد17:45-20:451402/07/041402/09/09تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K60928فوق فشردهحضوریسامان شهرکیفرد16:00-21:001402/07/091402/08/23تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K60899فشردهحضوریمحمد جواد مسعودیفرد17:45-20:451402/06/071402/08/14تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K50863فشردهحضوریسامان شهرکیزوج17:45-20:451402/04/311402/08/01تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K60893فشردهحضوریشیرین صادقیانزوج09:30-12:301402/05/211402/07/26تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K60903فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد09:00-14:001402/06/071402/07/16تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K50868فوق فشردهحضوریسامان شهرکیفرد09:00-14:001402/05/081402/06/26تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K60925فشردهحضوریسمیه یزدانیزوج17:45-20:451402/07/011402/08/09تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K60938 فشردهحضوریمهسا اشرفیفرد18:00-21:001402/07/231402/09/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K60904فشردهحضوریشیرین صادقیانزوج14:30-17:301402/06/271402/08/06تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50872فشردهحضوریبهاره سماعی نژادفرد18:00-21:001402/05/171402/07/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50861فشردهحضوریشیرین صادقیانفرد17:45-20:451402/05/081402/07/23تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1O50834فشردهآنلاینزهره طولابیفرد18:00-21:001402/05/151402/07/20تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K60888فوق فشردهحضوریسامان شهرکیفرد14:30-19:301402/05/151402/06/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50841فشردهحضوریشیرین صادقیانزوج18:00-21:001402/04/101402/06/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50837فشردهحضوریسمیه یزدانیزوج17:45-20:451402/04/101402/06/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50822فشردهحضوریفرانک نجمیفرد17:45-20:451402/04/011402/06/07تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1O60916فشردهآنلاینهاجر قاسمیزوج18-211402/07/011402/09/08تکمیل ظرفیت ثبت نام آنلاین
A1K60918فشردهحضوریفرانک نجمیفرد14:30-17:301402/07/041402/09/12تکمیل ظرفیت ثبت نام آنلاین