دوره های زبان آلمانی

***برای آموزش ثبت نام در دوره ها بر روی این لینک کلیک کنید***


دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 3 ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته
کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 14 نفر برگزار می شوند.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار می شوند، نصب و آموزش استفاده از این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیت ثبت نام
B1O81058فشردهآنلاینهاجر قاسمیزوج16:30-19:301402/12/23دارد ثبت نام آنلاین
A2k81060فشردهحضوریشیرین صادقیانزوج14:30-17:301402/12/211403/03/09دارد ثبت نام آنلاین
A2O71008فشردهآنلاینزهره طولابیفرد18:00-21:00به محض تکمیل ظرفیتدارد ثبت نام آنلاین
A2k81035فشردهحضوریصبا غیاثی نژادزوج09:00-12:001402/12/191403/03/07دارد ثبت نام آنلاین
A2k81064فشردهحضوریعلی کرمیفرد18:00-21:001402/12/081403/02/25دارد ثبت نام آنلاین
A1O81057فشردهآنلاینزهره طولابیزوج14:00-17:001402/12/23دارد ثبت نام آنلاین
A1k81061فشردهحضوریبهنام نورمحمدیفرد14:30-17:301402/12/201403/03/06دارد ثبت نام آنلاین
B2k81034فشردهحضوریویدا زمانیزوج18:00-21:001402/12/071403/02/03تکمیل ظرفیتثبت نام آنلان
B1k81047فشردهحضوریویدا زمانیفرد18:00-21:001402/12/081403/03/03تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81053فوق فشردهحضوریسمیه یزدانیزوج09:00-14:001402/12/071403/03/01تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81046فشردهحضوریمحمدرضا نوذریزوج18:00-21:001402/12/071403/03/02تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81038فشردهحضوریشیرین صادقیانزوج18:00-21:001402/11/281403/02/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k71018فشردهحضوریبهاره سماعی نژادزوج17:45-20:451402/11/091403/01/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k71019فوق فشردهحضوریویدا زمانیفرد09:00-14:001402/11/081402/12/24تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81027فشردهحضوریسمیه یزدانیزوج14:30-17:301402/11/181403/02/12تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K81037فشردهحضوریمهرداد نصیریزوج18:00-21:001402/11/231403/02/12تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k71027فشردهحضوریبهاره سماعی نژادفرد17:45-20:451402/11/101403/02/09تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81048فشردهحضوریسروش فداییزوج18:00-21:001402/12/071403/02/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81031فشردهحضوریمحمدرضا نوذریزوج14:45-17:451402/11/111403/02/05تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K71023فوق فشردهحضوریرضا کیان ارثیزوج09:00-14:001402/11/071402/12/16تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین