کلیه ثبت نام های فروردین ماه 1402 به صورت پیش ثبت نام و علی الحساب می باشد.

برای مشاهده آموزش ثبت نام بر روی این قسمت کلیک کنید.

دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 3ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته
.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 12 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
A2K50792فشردهحضوریسمیه یزدانیزوج17:45-20:451402/01/141402/03/27داردثبت نام آنلاین
A2K50793فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج9:00-14:001402/01/141402/02/30داردثبت نام آنلاین
B1+K50794فشردهحضوریسامان شهرکیزوج11:00-14:001402/01/261402/03/27داردثبت نام آنلاین
B1+K50785 فشردهحضوریسامان شهرکیفرد14:45-17:451402/01/151402/03/16داردثبت نام آنلاین
B2K50796فشردهحضوریزوج09:00-12:001402/01/14دارد
کارگاه ریاضیاتW50710فشردهحضوریآرش شیرانیجمعه16:00-19:00پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1K50768فشردهحضوریمحمد جواد مسعودیزوج18:00-21:001401/12/061402/02/20تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50764فشردهحضوریسامان شهرکیفرد11:00-14:001401/11/231402/02/01تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50755فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج09:00-14:001401/11/041401/12/24تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1O50725فشردهآنلاین-نرم افزار Zoomهاجر قاسمیفرد17:30-20:301401/11/021402/01/10تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50678فشردهحضوریمهسا شوفرمیانزوج17:45-20:451401/08/111401/10/19تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1O10551فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپزهره طولابیزوج17:00-20:001401/09/021401/11/10تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50670فشردهحضوریعارفه موحدیفرد09:00-12:001401/09/221401/12/02تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50724فشردهحضوریسمیه یزدانیزوج17:45-20:451401/10/051401/12/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K50730فشرده 2.5 ساعتهحضوریعارفه موحدیزوج15:00-17:301401/10/121402/01/19تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2O50723فشردهآنلاین-نرم افزار Zoomزهره طولابیزوج18:00-21:001401/12/131402/02/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2O50786فشرده آنلاین آنلاین-نرم افزار Zoomزهره طولابیزوج18:00-21:001401/12/131402/02/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K50779فشردهحضورییاسمن شرفهفرد09:30-12:301401/12/071402/02/28تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K50761فشردهحضوریسمیه یزدانیفرد17:45-20:451401/11/131401/01/26تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K50716فشردهحضورییاسمن شرفهفرد17:45-20:451401/09/171401/11/16تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50769فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج14:45-17:451401/12/061402/02/28تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50776فوق فشردهحضوریهاجر قاسمیزوج14:00-18:001401/12/03-تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50776فوق فشردهحضوریهاجر قاسمیزوج14:00-18:001401/12/031402/02/06تکمیل ظرفیت
B1K50757فوق فشردهحضوریسامان شهرکیزوج09:00-14:001401/11/081401/12/27تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50753فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد14:30-17:301401/11/041402/01/13تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50671 فشردهحضورییاسمن شرفهزوج17:45-20:451401/09/051401/11/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50693فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج18:00-21:001401/09/071401/11/17تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50709 فشردهحضوریسامان شهرکیفرد14:30-17:301401/09/201401/11/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1K50754فشردهحضوریسامان شهرکیفرد18:00-21:001401/11/091402/01/17تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50778فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج18:00-21:001401/12/061402/02/27تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50756فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد08:45-11:451401/11/131402/01/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50763فشردهحضوریسامان شهرکیزوج18:00-21:001401/11/121402/02/04تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+K50711فوق فشردهحضوریعارفه موحدیزوج09:00-14:001401/09/261401/11/05تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B2K50752فشردهحضوریسامان شهرکیزوج14:45-17:451401/11/121402/02/04تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین