دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 3ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه میباشند-پنج روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته
دوره های ترمیک در 15 جلسه برگزار می شوند.
.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 10 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
A1.T1ترمیکحضوری-زوج20:00-21:30پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1فشردهآنلاین-نرم افزار زوم-فرد17:00-20:00پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1فشردهحضورینوید کاکاییفرد14:00-17:00پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1فشردهحضوریزهرا میرپورزوج18:30-21:30پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1-A2نیمه فوق فشردهحضورینوید کاکاییفرد08:30-13:30پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A2.T3ترمیکآنلاینعلی رضا قائدامینی (تدریس از آلمان)فرد20:00-21:301401/02/221401/03/26داردثبت نام آنلاین
A2 فوق فشردهحضوریسامان عسگریشنبه تا چهارشنبه08:30-13:30پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
B1فشردهآنلاین-نرم افزار زومهاجر قاسمیزوج17:00-20:00پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
B2.T2ترمیکآنلاین-نرم افزار زومباران کامران آزاد (تدریس از آلمان)دوشنبهپس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1فشردهحضوریسامان عسگریزوج17:00-20:001401/01/221401/04/04تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2فشردهحضوریمهسا شوفرمیانفرد17:00-20:001401/02/111401/04/23تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2.T2ترمیکحضوریسامان عسگریزوج20:00-21:301401/02/171401/03/21تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد17:00-20:001401/02/181401/04/30تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1فشردهآنلاین-نرم افزار زومیاسمن شرفهزوج18:00-21:001401/01/221401/04/04تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1فشردهحضوریسامان شهرکیفرد17:00-20:001401/01/211401/04/07تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1نیمه فوق فشردهحضورینوید کاکاییزوج09:00-13:001401/01/201401/03/04تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+نیمه فوق فشردهحضوریهاجر قاسمیزوج08:30-13:001401/01/221401/03/04تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+نیمه فوق فشردهحضوریمهسا شوفرمیانزوج17:00-21:001401/01/201401/04/01تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری