سخن آوران صدر جاوید


***برای آموزش ثبت نام در دوره ها بر روی این لینک کلیک کنید***


دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 3 ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعت
کتاب های هر دوره در آموزشگاه برای خرید موجود می باشد.
کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 14 نفر برگزار می شود.
تحویل کپی شناسنامه و کارت ملی قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار می شوند، نصب و آموزش استفاده از این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
در پایان هر دوره، گواهی معتبر برای شما زبان آموزان گرامی صادر خواهد شد.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیت ثبت نام
Wortschatz-Kurs/B1-B2k81164فشرده کلمات و مکالمهحضوریزوج15:00 --- 18:001403/04/27دارد ثبت نام آنلاین
B2k81177فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/05/02دارد ثبت نام آنلاین
B2k81176فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/05/17دارد ثبت نام آنلاین
B1+k81159فوق فشردهحضوریزوج09:00 --- 14:001403/04/27دارد ثبت نام آنلاین
B1k81174فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/05/04دارد ثبت نام آنلاین
B1O81058فشردهآنلاینزوج16:30 --- 19:301403/04/29دارد ثبت نام آنلاین
A2O71008فشردهآنلاینفرد18:00 --- 21:00هنگام تکمیل ظرفیتدارد ثبت نام آنلاین
A2k81158فشردهحضوریزوج15:00 --- 18:001403/04/27دارد ثبت نام آنلاین
A1O81057فشردهآنلاینزوج14:00 --- 17:001403/04/30دارد ثبت نام آنلاین
A1k81169فشردهحضوریزوج09:00 --- 12:001403/04/28دارد ثبت نام آنلاین
A1k81165فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/04/24دارد ثبت نام آنلاین
A1k81133فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/04/28دارد ثبت نام آنلاین
A1k81168فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/04/27دارد ثبت نام آنلاین
A2 تا B1k81163فشرده مکالمهحضوریفرد15:00 --- 18:001403/04/28تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81127فشردهحضوریفرد15:00 --- 18:001403/04/28تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین