برای مشاهده آموزش ثبت نام بر روی این قسمت کلیک کنید.

دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 3ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته
.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 12 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
A1S 41فشردهحضوریعارفه موحدیفرد09:00-12:001401/09/271401/12/07داردثبت نام آنلاین
A2S 36فشردهحضورییاسمن شرفهزوج17:45-20:451401/09/171401/11/16داردثبت نام آنلاین
B1S 46 فشردهحضوریسامان شهرکیفرد14:30-17:301401/09/201401/11/30داردثبت نام آنلاین
B1+S 33فوق فشردهحضوریعارفه موحدیزوج09:00-14:001401/09/261401/11/05داردثبت نام آنلاین
کارگاه ریاضیاتW 4فشردهحضوریآرش شیرانیجمعه16:00-19:001401/09/181401/10/23داردثبت نام آنلاین
A1S 42فشردهحضوریسمیه یزدانیفرد17:45-20:451401/08/241401/11/04تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1S 40فشردهحضوریمهسا شوفرمیانزوج17:45-20:451401/08/111401/10/19تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1S 38فوق فشردهحضوریمهسا شوفرمیانفرد09:00-14:001401/07/241401/09/03تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1S 39فشردهحضوریمتین الهیاریزوج17:45-20:451401/07/091401/09/19تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1O 1فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپزهره طولابیآخر هفته ها18:00-21:001401/06/171401/09/25تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1O 2فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپزهره طولابیزوج17:00-20:001401/09/021401/11/10تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1-A2S 34فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج09:00-14:001401/05/101401/08/07تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2S 38فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج09:00-14:001401/09/161401/10/26تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2S 31فشردهحضوریسمیه یزدانیفرد14:30-17:301401/08/081401/10/18تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2S 35فشردهحضوریسامان شهرکیفرد18:00-21:001401/08/081401/10/18تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2S 37فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج15:00-18:001401/09/071401/11/17تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1S 23فشردهحضوریسامان شهرکیزوج18:00-21:001401/08/071401/10/14تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1O 3فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپعلی رضا قائدامینی (تدریس از آلمان)زوج18:00-21:001401/05/121401/07/27تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1S 43 فشردهحضورییاسمن شرفهزوج17:45-20:451401/09/071401/11/17تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1S 27فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج18:00-21:001401/09/071401/11/17تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+S 19فشردهحضوریمهسا شوفرمیانفرد17:00-20:001401/08/171401/10/27تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+S 26فشردهحضورییاسمن شرفهفرد17:45-20:451401/06/131401/08/30تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+O 4فشردهآنلاین-نرم افزار زومهاجر قاسمیزوج17:00-20:001401/05/291401/08/09تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+S 13فشردهحضوریمهسا شوفرمیانزوج14:00-17:001401/06/141401/08/16تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B2S 25فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد09:00-14:001401/09/081401/10/20تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B2S 44فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد17:45-20:451401/08/291401/11/09تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B2S 12فشردهحضوریعارفه موحدیزوج14:30-17:301401/08/071401/10/14تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
کارگاه گرامرW 5فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد14:30-17:301401/07/281401/08/19تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری