دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30جلسه میباشند-سه روز در هفته و هر جلسه 3ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه میباشند-پنج روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته
دوره های ترمیک در 15 جلسه برگزار می شوند.
.کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 10 نفر برگزار میشود
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام
A1فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپعلی رضا قائدامینی (تدریس از آلمان)آخر هفته ها18:00-21:00پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپ-فرد17:00-20:00پس از تکمیل ظرفیت-داردثبت نام آنلاین
A1فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج14:30-17:30پس از تکمیل ظرفیت-دارد ثبت نام آنلاین
A2فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج18:00-21:00پس از تکمیل ظرفیت-دارد ثبت نام آنلاین
B1فشرده 4 ساعتهحضوریمهسا شوفرمیانفرد17:00-21:00پس از تکمیل ظرفیت-دارد ثبت نام آنلاین
B1+فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد17:30-20:301401/05/181401/07/28دارد ثبت نام آنلاین
B2فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد14:30-17:30پس از تکمیل ظرفیت-دارد ثبت نام آنلاین
A1فشردهحضوریمتین الهیاریفرد18:00-21:001401/05/041401/07/19تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1فشردهحضوریمحمد کاکاییفرد14:00-17:001401/04/071401/06/17تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1-A2نیمه فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیزوج09:00-14:001401/05/101401/08/07تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1-A2نیمه فوق فشردهحضوریمهسا اشرفیزوج09:00-14:001401/04/201401/07/18تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1-A2نیمه فوق فشردهحضوریمهسا اشرفیفرد09:00-14:001401/04/211401/07/17تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A1-A2نیمه فوق فشردهحضوریمحمد کاکاییفرد09:00-14:001401/03/291401/06/22تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2نیمه فوق فشردهحضوریمحمد کاکاییزوج09:00-14:001401/05/051401/06/16تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2فشردهحضوریمهسا اشرفیزوج17:00-20:001401/04/201401/07/02تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
A2 فشردهحضوریمحمد کاکاییفرد18:00-21:001401/04/161401/06/27تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1فشردهآنلاین-نرم افزار اسکایپعلی رضا قائدامینی (تدریس از آلمان)زوج18:00-21:001401/05/121401/07/27تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1نیمه فوق فشردهحضوریمحراب رحیم زمانیفرد09:00-14:001401/05/041401/06/15تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1فشردهآنلاین-نرم افزار زومهاجر قاسمیزوج17:00-20:001401/03/021401/05/08تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1فشردهحضوریمهسا شوفرمیانزوج14:00-17:001401/03/161401/05/29تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B1+فشرده 4 ساعتهحضوریمهسا شوفرمیانزوج09:00-13:001401/05/011401/06/21تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
B2فشرده ویژه 120 ساعتهحضوریمهسا شوفرمیانزوج17:00-21:001401/04/131401/06/02تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری
دوره اول کلاس گروهی کودکترمیکحضوریشیرین صادقیانفرد18:00-20:001401/04/261401/05/18تکمیل ظرفیتدرحال برگزاری