دوره های زبان آلمانی

***برای آموزش ثبت نام در دوره ها بر روی این لینک کلیک کنید***


دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 3 ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعت
کتاب های هر دوره در آموزشگاه برای خرید موجود می باشد.
کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 14 نفر برگزار می شود.
تحویل کپی شناسنامه و کارت ملی قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار می شوند، نصب و آموزش استفاده از این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیت ثبت نام
A2 تا B1k81104فشرده مکالمهحضوریزوج10:00 --- 13:001403/03/021403/03/28دارد ثبت نام آنلاین
Wortschatz-Kurs/B1-B2 k81120فشرده کلماتحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/211403/05/15دارد ثبت نام آنلاین
B2k81123فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/051403/05/15دارد ثبت نام آنلاین
B2k81135فشردهحضوریفرد18:00 --- 21:001403/03/24دارد ثبت نام آنلاین
B1+k81125فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/05دارد ثبت نام آنلاین
B1k81114فشردهحضوریفرد09:00 --- 12:001403/03/081403/05/21دارد ثبت نام آنلاین
B1k81121فشردهحضوریفرد18:00 --- 21:001403/03/24دارد ثبت نام آنلاین
B1O81058فشردهآنلاینزوج16:30 --- 19:301403/03/29دارد ثبت نام آنلاین
A2O71008فشردهآنلاینفرد18:00 --- 21:00به محض تکمیل ظرفیتدارد ثبت نام آنلاین
A2k81122فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/02دارد ثبت نام آنلاین
A2k81136فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/03/17دارد ثبت نام آنلاین
A2k81131فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/03/03دارد ثبت نام آنلاین
A2k81127فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/03/17دارد ثبت نام آنلاین
A1O81057فشردهآنلاینزوج14:00 --- 17:001403/03/15دارد ثبت نام آنلاین
A1k81138فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/03/17دارد ثبت نام آنلاین
A1k81133فوق فشردهحضوریزوج09:00 --- 14:001403/03/09دارد ثبت نام آنلاین
A1k81137فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/03/17دارد ثبت نام آنلاین
B1k81115فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/09تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81111فشردهحضوریفرد18:00 --- 21:001403/02/23تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81124فشردهحضوریزوج17:45 --- 20:451403/03/07تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81096فشردهحضوریزوج14:45 --- 17:451403/02/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81098فشردهحضوریزوج14:45 --- 17:451403/02/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81099فشردهحضوریزوج17:45 --- 20:451403/02/19تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81110فوق فشردهحضوریزوج09:00 --- 14:001403/02/19تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81097فشردهحضوریفرد17:45 --- 20:451403/02/16تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81105فشردهحضوریفرد10:00 --- 13:001403/02/18تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81078فوق فشردهحضوریزوج09:00 --- 14:001403/02/08تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B2k81085فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/02/021403/04/14تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81090فوق فشردهحضوریزوج09:00 --- 14:001403/02/051403/03/19تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81070فشردهحضوریزوج14:45 --- 17:451403/02/011403/04/14تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81073فوق فشردهحضوریفرد09:00-14:001403/01/211403/02/25تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81089فشردهحضوریفرد09:00-12:001403/02/021403/03/20تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81084فشردهحضوریفرد18:00-21:001403/01/301403/04/12تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81074فشردهحضوریفرد18:00-21:001403/01/071403/03/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81066فوق فشردهحضوریفرد09:00-14:001402/12/201403/02/13تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81061فشردهحضوریفرد14:30-17:301402/12/201403/03/06تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81064فشردهحضوریفرد18:00-21:001402/12/171403/03/03تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81035فشردهحضوریزوج09:00-12:001402/12/191403/03/07تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B2k81034فشردهحضوریزوج18:00-21:001402/12/071403/02/03تکمیل ظرفیتثبت نام آنلان
B1+k81053فوق فشردهحضوریزوج09:00-14:001402/12/071403/03/01تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81046فشردهحضوریزوج18:00-21:001402/12/071403/03/02تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81047فشردهحضوریفرد18:00-21:001402/12/081403/03/03تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81038فشردهحضوریزوج18:00-21:001402/11/281403/02/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k71018فشردهحضوریزوج17:45-20:451402/11/091403/01/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k71019فوق فشردهحضوریفرد09:00-14:001402/11/081402/12/24تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81060فشردهحضوریزوج14:30-17:301402/12/211403/03/09تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81027فشردهحضوریزوج14:30-17:301402/11/181403/02/12تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2K81037فشردهحضوریزوج18:00-21:001402/11/231403/02/12تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k71027فشردهحضوریفرد17:45-20:451402/11/101403/02/09تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81048فشردهحضوریزوج18:00-21:001402/12/071403/02/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81031فشردهحضوریزوج14:45-17:451402/11/111403/02/05تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1K71023فوق فشردهحضوریزوج09:00-14:001402/11/071402/12/16تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین