دوره های زبان انگلیسی

دوره های ترمیک شامل 15 جلسه میباشند.
دوره های فشرده شامل 30 جلسه میباشند (سه روز در هفته و هر جلسه 3ساعت)
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه میباشند (پنج روز در هفته و هر جلسه 5 ساعته)
کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 10 نفر برگزار میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
رعایت بهداشت و استفاده از ماسک در طول مدت کلاس الزامی میباشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار میشوند، نصب و آموزش استفاده، این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده میشود.
سطحنوع دورهنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتوضعیت ثبت نام