کلاس های خصوصی

ثبت نام کلاس های خصوصی به صورت 10 جلسه ای میباشد.
روند یادگیری کلاس های خصوصی وابسته به تلاش زبان آموز و سطح یادگیری وی است.
با توجه به خصوصی بودن کلاس ها روز و ساعت های کلاس با توجه به درخواست زبان آموز هماهنگ میشود.
شما میتوانید در صورت تمایل و نیاز به همکلاسی با زبان آموزان ما همکلاس شوید و در هزینه ها صرفه جویی کنید.
کلاس های خصوصی به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشوند.
سطحنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریوضعیت ثبت نام
کلاس خصوصی دو نفرهحضوری/آنلاین(نرم افزار زوم)مدرس با توجه به روز و ساعتی زبان آموز درخواست دارد هماهنگ میشودتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.ثبت نام آنلاین
Hallo Anna! کودکان (دو نفره)حضوریمهسا شوفرمیانپنجشنبه هاتوسط زبان آموز مشخص میشود.ثبت نام آنلاین
کلاس خصوصی تک نفرهحضوری/آنلاین(نرم افزار زوم)مدرس با توجه به روز و ساعتی زبان آموز درخواست دارد هماهنگ میشودتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.ثبت نام آنلاین
Hallo Anna! کودکان (تک نفره)حضوریمهسا شوفرمیانپنجشنبه هاتوسط زبان آموز مشخص میشود.ثبت نام آنلاین
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1حضوریسامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1آنلاین(نرم افزار زوم)سامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریسامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی چهار نفره سطح A1حضوریسامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی دو نفره سطح A1آنلاین(نرم افزار زوم)سامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1+حضوریشیرین صادقیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریشیرین صادقیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریشیرین صادقیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1حضوریمحراب رحیم زمانیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1-A2حضوریمهسا شوفرمیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1آنلاین(نرم افزار زوم)هاجر قاسمیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری