***برای آموزش ثبت نام در دوره ها بر روی این لینک کلیک کنید***

دوره های زبان آلمانی

دوره های فشرده شامل 30 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 3 ساعت
دوره های فوق فشرده شامل 18 جلسه می باشند - سه روز در هفته و هر جلسه 5 ساعت
کتاب های هر دوره در آموزشگاه برای خرید موجود می باشد.
کلیه کلاس های حضوری با ظرفیت نهایت 14 نفر برگزار می شود.
تحویل کپی شناسنامه و کارت ملی قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.
کلاس های آنلاین در پلت فرم زوم برگزار می شوند، نصب و آموزش استفاده از این نرم افزار قبل از شروع کلاس به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
در پایان هر دوره، گواهی معتبر برای شما زبان آموزان گرامی صادر خواهد شد.
سطحشناسهنوع دورهنحوه برگزاریروز برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیت ثبت نام
A2 تا B1k81163فشرده مکالمهحضوریفرد15:00 --- 18:001403/04/28دارد ثبت نام آنلاین
B1O81058فشردهآنلاینزوج16:30 --- 19:301403/04/29دارد ثبت نام آنلاین
A2O71008فشردهآنلاینفرد18:00 --- 21:00به محض تکمیل ظرفیتدارد ثبت نام آنلاین
A2k81158فشردهحضوریزوج15:00 --- 18:001403/04/16دارد ثبت نام آنلاین
A2k81153فشردهحضوریفرد18:00 --- 21:001403/04/10دارد ثبت نام آنلاین
A2k81127فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/04/07دارد ثبت نام آنلاین
A1O81057فشردهآنلاینزوج14:00 --- 17:001403/04/30دارد ثبت نام آنلاین
A1k81133فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/04/10دارد ثبت نام آنلاین
A1k81137فشردهحضوریفرد14:30 --- 17:301403/04/03دارد ثبت نام آنلاین
B2 k81151فشردهحضوریفرد10:00 --- 13:001403/04/03تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A1k81143فشردهحضوریزوج09:00 --- 12:001403/04/04تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81125فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81147فشردهحضوریزوج14:45 --- 17:451403/03/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1+k81154فوق فشردهحضوریزوج09:00 --- 14:001403/03/30تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81121فشردهحضوریفرد18:00 --- 21:001403/03/27تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B2 k81120فشردهحضوریفرد18:00 --- 21:001403/03/22تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81131فوق فشردهحضوریفرد09:00 --- 14:001403/03/17تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B1k81142فشردهحضوریفرد09:00 --- 12:001403/03/171403/05/27تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
A2k81122فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/16تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین
B2k81123فشردهحضوریزوج18:00 --- 21:001403/03/121403/05/15تکمیل ظرفیتثبت نام آنلاین