برای مشاهده آموزش ثبت نام بر روی این قسمت کلیک کنید.

کلاس های خصوصی

ثبت نام کلاس های خصوصی به صورت 10 جلسه ای میباشد.
روند یادگیری کلاس های خصوصی وابسته به تلاش زبان آموز و سطح یادگیری وی است.
با توجه به خصوصی بودن کلاس ها روز و ساعت های کلاس با توجه به درخواست زبان آموز هماهنگ میشود.
شما میتوانید در صورت تمایل و نیاز به همکلاسی با زبان آموزان ما همکلاس شوید و در هزینه ها صرفه جویی کنید.
کلاس های خصوصی به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشوند.
جهت ثبت نام کلاس های خصوصی با موسسه تماس بگیرید.
سطحنحوه برگزاریمدرسروز برگزاریساعت برگزاریوضعیت ثبت نام
دوره اول کلاس گروهی کودکحضوریشیرین صادقیانفرد18:00-20:00در حال برگزاری
آمادگی آزمون گوته B2حضوریزهرا میرپورتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A2حضوریسامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1آنلاین(نرم افزار زوم)سامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریسامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی دو نفره سطح A1آنلاین(نرم افزار زوم)سامان شهرکیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1+حضوریشیرین صادقیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریشیرین صادقیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریشیرین صادقیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1حضوریمحراب رحیم زمانیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح B1حضوریمحراب رحیم زمانیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
خصوصی دو نفره A1حضوریمحمد کاکائیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
خصوصی تک نفره A2حضوریمهسا اشرفیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
خصوصی کودک آنلاین سه نفرهآنلاین(اسکایپ)مهسا شوفرمیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
خصوصی مرور A1A2حضوریمهسا شوفرمیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1-A2حضوریمهسا شوفرمیانتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
کلاس خصوصی تک نفره سطح A1آنلاین(نرم افزار زوم)هاجر قاسمیتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری
خصوصی سه نفره A1-A2حضورییاسمن شرفهتوسط زبان آموز مشخص میگردد.توسط زبان آموز مشخص میشود.در حال برگزاری